Rekisterinpitäjä

Suomen Koirarekisteri
Y-tunnus: 3205630-8
Viinikankatu 1 B 29
33100 Tampere
info@koirarekisteri.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Nina Ojala
nina.ojala@koirarekisteri.fi

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Suomen Koirarekisteri käsittelee henkilötietoja muun muassa toteuttaessaan koirarekisterin palveluita asiakkailleen sopimuksen mukaisesti sekä käsitellessään verkkokaupassa tehtyjä tilauksia.

Verkkokaupassa henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (tilaus) ja niitä tarvitaan tilausvaiheessa asiakkaan tunnistamiseen sekä mahdolliseen tilattujen tuotteiden toimitukseen. Tilauksen jälkeen asiakkaalle luodaan automaattisesti käyttäjätili verkkosivustolle omien tilausten ja tilaustietojen hallinnoimista varten.

Suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on annettu verkkosivujen uutiskirjeen tilauslomakkeella tai verkkokaupan tilauksen yhteydessä.

Koirarekisterin ja julkisen koiratietokannan toiminta perustuu omistajien ja kasvattajien antamaan tietoon. Koirarekisterin tietojen osalta henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Omistajan ja kasvattajan nimi- ja paikkakuntatietojen näyttäminen julkisessa tietokannassa perustuu suostumukseen.

Henkilötietoryhmät

Verkkokauppa ja verkkosivuston käyttäjätili

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutus- ja/tai toimitusosoite
 • Tilaustiedot
 • Suostumus uutiskirjemarkkinointiin

Uutiskirjemarkkinointi

 • Sähköpostiosoite
 • Etu- ja sukunimi (jos suostumus annettu tilauksen yhteydessä)

Koiran omistaja- ja kasvattajatiedot koirarekisterissä

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilönumero (asiakasnumero)
 • Suostumus nimen ja/tai paikkakunnan julkaisuun tietokannassa
 • Lisäksi, jos henkilö on sitoumuskasvattaja:
  • Kasvattajanimi
  • Tieto kasvattajasitoumuksen allekirjoittamisesta ja päivämäärä
  • Suostumus nimen ja/tai paikkakunnan julkaisuun kasvattajalistassa

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Verkkokaupan tilausten yhteydessä annettuja henkilötietoja asiakas voi muuttaa tai poistaa tunnuksillaan verkkosivuille (koirarekisteri.fi) kirjautumalla koska tahansa. Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimesta kuitenkin vähintään tilauksen synnyttämän sopimuksen täyttämisen ajaksi.

Uutiskirjemarkkinoinnin osalta henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Koirarekisterissä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Suostumus nimi- ja paikkakuntatietojen näyttämiseen julkisessa tietokannassa on peruttavissa koska tahansa.

Henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittaessa kirjanpitolakiin perustuen laissa määrätyn ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröity voi pyytää jäljennöstä häntä koskevista henkilötiedoista lähettämällä allekirjoitetun pyynnön sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Oikaisupyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

 • käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen; ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötiedon käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen onnistuu esimerkiksi olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn rikkovan tietosuoja-asetusta.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä tai profilointia ei tehdä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Suomen Koirarekisteri pidättää oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Suomen Koirarekisterin verkkosivuilla (koirarekisteri.fi).